Projekt

W 2011 r. zakończyła się realizacja projektu pn.: „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie nr 6.2 Turystyka aktywna.

 Zakończenie rzeczowe projektu miało miejsce 31 lipca 2011 r., zaś zakończenie finansowe – 31 sierpnia 2011r. Przedmiotowy projekt realizowany był w latach 2008-2011. Partnerem projektu była Gmina Mietków.

 W ramach projektu powstały: Punkt Informacji Żeglarskiej, sala klubowa o funkcji szkoleniowej, magazyn sprzętu żeglarskiego, pawilon sanitarny, drewniany pomost pływający, duży slip z wyciągarką. Budowa obejmowała także wykonanie sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej; przyłącza wody, energii elektrycznej oraz budowę części placu portowego i modernizację części drogi dojazdowej (uliczka portowa) na plac Ośrodka Sportów Wodnych.

 Realizacja projektu obejmowała również: dokumentację projektową i dokumentację aplikacyjną, operat szacunkowy dla części działki nr 134/75, prace związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego oraz inwentaryzację dendrologiczną.

 Ośrodek Sportów Wodnych wyposażony został również w zakupiony w ramach projektu sprzęt do turystyki wodnej i uprawiania sportów wodnych: łodzie żaglowe, wózek slipowy, łodzie wiosłowe, koła ratunkowe oraz kamizelki asekuracyjne.

 Wypełniając obowiązek informowania o zakresie realizowanego projektu i jego wsparciu ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono także działania informacyjno-promocyjne. W miejscu realizacji projektu ustawiono tablicę informacyjną oraz kamienną tablicę pamiątkową. W celu dotarcia do szerokiej grupy odbiorców przeprowadzono i wykonano ponadto zróżnicowane działania informacyjno-promocyjne, tj.: publikacje w prasie; stronę internetową projektu: www.bosw.pl ; 3 przenośne maszty wraz z flagami; drukowane materiały promocyjne: plakaty (500 szt.), ulotki (1000 szt.), pocztówki (500 szt.), plakietki informacyjne w formie naklejek (80 szt.) oraz foldery promocyjne (1000 szt.).

 Idea rozwoju potencjału turystycznego jest ważna i dostrzegana zarówno przez władze samorządowe, jak i lokalną społeczność, a sam Ośrodek Sportów Wodnych w Borzygniewie ma niezwykle duże szanse by stać się doskonałym miejscem na wypoczynek, relaks, a także wyśmienitą zabawę.

 

Liczby w projekcie:

Całkowita wartość projektu: 4 193 758,70 PLN,

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 792 561,90 PLN,

Kwota wydatków niekwalifikowlanych: 1 401 196,80

PLN,Kwota dofinansowania: 1 954 793,33 PLN.