Gmina Mietków- partner w projekcie

 Gmina Mietków o powierzchni 8330 ha jest położona na Nizinie Śląskiej w dolinach rzek: Strzegomki od północy i Bystrzycy od południa. Na północy graniczy z autostradą A-4, na południu z drogą krajową nr 5 łączącą Wrocław i Jelenią Górę. Przez Mietków przebiega linia kolejowa Wrocław – Jelenia Góra. W skład gminy Mietków wchodzi 14 sołectw: Stróża, Mietków, Domanice, Piława, Maniów Mały, Maniów, Milin, Wawrzeńczyce, Dzikowa, Proszkowice, Chwałów, Ujów, Borzygniew, Maniów Wielki. Ze względu na wysokiej klasy gleby gmina Mietków ma charakter głównie rolniczy. Malownicze pola to głównie uprawy zbóż, rzepaku oraz kukurydzy. Krajobraz urozmaica zieleń, woda oraz niska, rozproszona zabudowa obszarów wiejskich. Obecnie dominują niewielkie gospodarstwa o mieszanej strukturze produkcji i ekologicznym charakterze. Wyłącznie w rolnictwie pracuje około 10 % mieszkańców gminy.
Ważnym elementem gospodarki gminy Mietków jest eksploatacja kruszywa, żwirów i pospółki dla budownictwa. Ciągle eksploatowany Zbiornik Mietkowski oraz dwie mniejsze żwirownie stanowią stabilne źródło zatrudnienia dla mieszkańców. Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilkanaście przedsiębiorstw, prowadzących działalność związaną m. in. z wydobyciem i przeróbką kruszyw, handlem, czy produkcją. Cała gmina jest zwodociągowana, stelefonizowana i w znacznej części skanalizowana. Na jej terenie funkcjonuje kilka punktów gastronomicznych.
Wizytówką gminy Mietków jest zbudowany na Bystrzycy w latach 80-tych sztuczny zbiornik „Mietków” o powierzchni ok. 920 ha, będący siedliskiem wielu unikalnych gatunków ptaków i atrakcją dla turystów. Jego główną funkcją jest retencja wód i zasilanie Odry w celu utrzymania jej żeglowności. Okolice zalewu „Mietków” stanowią atrakcyjne miejsca rekreacyjne o charakterze ponadlokalnym - nad zbiornikiem położone jest pole namiotowe, przystań, stanica wędkarska, parking, wypożyczalnia łódek oraz restauracja z noclegami. Duża tafla zalewu i sprzyjające wiatry zapewniają wyśmienite warunki do windsurfingu oraz innych sportów związanych z wodą.

Zbiornik z malowniczymi plażami jest też prawdziwym rajem dla wędkarzy.

Innym interesującym miejscem pod względem turystycznym jest zbiornik „Proszkowice”, gdzie zlokalizowany jest prywatny punkt wypoczynku weekendowego wyposażony w piaszczysta plażę, boisko do gry,  parking i sanitariaty. Obszar gminy położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji wrocławskiej stanowi dla niej potencjalne, wciąż nie wykorzystane centrum wypoczynku.
W pobliżu Wrocławia nie ma drugiego takiego terenu, na którym mieści się jednocześnie duży zbiornik wodny, malownicze doliny rzeczne oraz bogate nadbrzeżne lasy. Pas terenów gminy wzdłuż rzeki Bystrzycy pokrywa Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” oraz obszar chronionego krajobrazu Natura 2000. W niedalekim sąsiedztwie Mietkowa znajduje się Ślężański Park Krajobrazowy, z którym tereny gminy są powiązane widokowo.
Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych, w tym o charakterze ponadregionalnym i regionalnym: zespoły pałacowo - parkowo - folwarczne, kościoły, zespoły podworskie, grodziska.
Gmina Mietków jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich. Wspólnie od lat promujemy piękno i walory terenów z okolic Sobótki oraz góry Ślęży